Najbliższa konferencja:
25-26 kwietnia

VII Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno- Prawna

Idea synodalności: konteksty, wyzwania i perspektywy

The 7th International Ecumenical-Legal Conference

Idea of Synodality: Contexts, Challenges and Perspectives

organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy